Politika zasebnosti in varovanja osebnih podatkov

Upravljavec spletnega mesta veliko pozornosti posveča zaščiti vaših osebnih podatkov. Z vašimi podatki ravnamo z največjo možno skrbnostjo in varnostjo ter skladno z veljavnimi predpisi v Republiki Sloveniji s področja varstva osebnih podatkov, predvsem pa skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07 s spremembami) in Splošno uredbo EU o varstvu podatkov (Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES). Obdelavo podatkov izvajajo le za to pooblaščene osebe in naši skrbno izbrani pogodbeni obdelovalci. Politika zasebnosti in varovanja osebnih podatkov ureja zbiranje in obdelavo osebnih podatkov, ki jih pridobivamo ob vašem dostopanju do spletnih strani oziroma pri vaši uporabi storitev spletnega mesta. Obdelava osebnih podatkov vselej sloni na eni izmed pravnih podlag iz 6. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov.

V okviru te Politike zasebnosti in varovanja osebnih podatkov vas seznanjano s sledečimi informacijami:

 • 1. Pooblaščena oseba za varstvo podatkov
 • 2. Pridobitev in nameni obdelave osebnih podatkov
 • 2.1. Starostna omejitev storitev informacijske družbe
 • 3. Posredovanje osebnih podatkov tretjim
 • 3.1. Posredovanje osebnih podatkov v tretje države
 • 4. Družbena omrežja
 • 5. Piškotki
 • 6. Varnost
 • 7. Rok hrambe
 • 8. Pravice uporabnikov
 • 9. Povezave na druge spletne strani
 • 10. Veljavnost spremembe

1. Pooblaščena oseba za varstvo podatkov

V kolikor imate kakršna koli vprašanja glede naše Politike zasebnosti in varovanja osebnih podatkov ali obdelave vaših osebnih podatkov, se lahko kadarkoli obrnete na našo pooblaščeno osebo za varstvo podatkov, in sicer na elektronski naslov info@fetishslovenia.eu s pripisom “varstvo osebnih podatkov”.

2. Pridobitev in namen obdelave osebnih podatkov

Osebni podatki so vsi podatki, ki posameznika določajo ali ga delajo določljivega, kot na primer ime in priimek, naslov, elektronski naslov itd.. Varstvo osebnih podatkov uživajo posamezniki, zato se ta Politika zasebnosti in varovanja osebnih podatkov ne nanaša na obdelavo osebnih podatkov fizičnih oseb, ki na trgu opravljajo dejavnost in v tem svojstvu nastopajo tudi kot Registrirani uporabniki po Pravilih in pogojih uporabe spletne strani, kot tudi ne na podatke pravnih oseb.

Vaše osebne podatke pridobivamo in naprej obdelujemo z namenom zagotavljanja storitev na teh spletnih straneh, izboljšanja vaše uporabniške izkušnje kot tudi naših storitev ter z namenom komuniciranja in informiranja z uporabo različnih komunikacijskih sredstev (elektronske pošte oziroma preko spletnega ponudnika za zagotavljanje »oddaljene pomoči« ali »pogovora v živo«) ter izpolnjevanja zakonskih obveznosti.

I. Podatke pridobimo ob vaši registraciji na spletnem mestu. Ob registraciji sprejmete Pravila in pogoje uporabe s čimer pridobite položaj Registriranega uporabnika. Osebni podatki, potrebni za registracijo (za osnovno identifikacijo uporabnika) so:

 1. ime in priimek,
 2. kontaktni podatki (elektronski naslov).

Ti podatki se obdelujejo na podlagi točke b 6/I člena Splošne uredbe o varstvu podatkov (izvajanje pogodbe).

Če želite, lahko dodate še:

 1. fotografijo v uporabniškem profilu,
 2. ostale podatke, ki se prosto vnašajo na teh spletnih straneh.

Ti podatki se obdelujejo na podlagi točke a 6/I člena Splošne uredbe o varstvu podatkov (vaša privolitev).

II. Podatke, k ste jih posredovali ob registraciji, obdelujemo tudi v primerih vaših naročil plačljivih storitev spletnega mesta, za izvedbo plačil in vračil vplačanih sredstev, zagotavljanje podpore pri dostopanju do vsebin in storitev, za potrebe sistemskega in tehničnega obveščanja o spremembah in delovanju spletnega mesta ter komunikacije z drugimi uporabniki na teh spletnih straneh. V vseh teh primerih gre za obdelave osebnih podatkov povezanih z izvajanjem storitev spletnega mesta (pravni temelj iz točke b 6/I člena Splošne uredbe o varstvu podatkov – izvajanje pogodbe).

III. Podatek o vašem elektronskem naslovu bomo uporabili tudi za namene e-obveščanja o novostih in sorodnih storitvah spletnega mesta (e-novice), če prejemanja tovrstnih vsebin niste preklicali v času registracije na podlagi prejetih navodil v potrditvenem sporočilu ali v katerem koli trenutku po opravljeni registraciji. E-novice so namenjene le Registriranim uporabnikom, zato bomo v tem primeru obdelovali tudi podatek o tem, da ste registrirani uporabnik. Obdelava podatkov za namen pošiljanja e-novic sloni na točki f 6/I člena Splošne uredbe o varstvu podatkov – zakoniti interes upravljavca – oziroma 2. odstavku 158. člena Zakona o elektronskih komunikacijah.

IV. V primerih vašega naročila na prejemanje e-obvestil, za katera ne razpolagamo z drugo pravno podlago, bomo uporabili podatek o vašem elektronskem naslovu in podatek o tem, da ste registrirani uporabnik, slednjim so tovrstna e-obvestila tudi namenjena: obdelava osebnih podatkov za namen pošiljanja navedenih e-obvestil sloni na točki a 6/I člena Splošne uredbe o varstvu podatkov (vaši privolitvi).

V. Ob vaši uporabi storitev na spletni strani se lahko sistemsko beležijo tudi drugi podatki oziroma informacije, ki jih avtomatizirano obdelujemo za potrebe internih analiz, da bi izboljšali naše storitve, za statistične obdelave in iz varnostnih razlogov. Podatki, ki jih obdelujemo za opisane namene so:

 • geolokacijski podatki in piškotki (na podlagi podane privolitve),
 • podatki o uporabi storitev (spletni brskalnik in trenuten IP naslov naprave, čas in trajanje dostopanja do teh spletnih strani),
 • podatke o spletnih pogovorih (uporabniško ime (opcijsko), čas in trajanje).

V tem primeru naslanjamo obdelavo osebnih podatkov na točko f 6/I člena Splošne uredbe o varstvu podatkov (na zakonite interese upravljavca, da zagotovi uporabnikom prijazne in njihovim potrebam čim bolj prilagojene storitve, zmanjša tveganje zlorab, njihovo ugotavljanje ter zagotovi varnost svojega omrežja in informacij).

Kadar lahko dosežemo zasledovani namen, se v statističnih obdelavah uporabijo anonimizirani podatki. Anonimiziranih podatkov ni več možno povezati z uporabnikom, ki je takšne osebne podatke posredoval, zato se pri njihovi obdelavi ne uporablja ta Politika zasebnosti in varovanja osebnih podatkov.

VI. Vaše podatke lahko pridobimo tudi s strani tretjih oseb, in sicer:

 1. s strani drugih uporabnikov spletnega mesta (npr. preko prijave zlorab, kršitev),
 2. s strani pogodbenih partnerjev, ki samostojno obdelujejo vaše podatke, a le v obsegu potrebnem za realizacijo njihovih storitev na teh spletnih straneh.
 3. s strani družbenih omrežij, če povežete vaš FetishSlovenia.eu profil s profilom družbenega omrežja (npr. vaše uporabniško ime, kontaktne podatke in morebitne druge podatke, ki nam jih na ta način posredujete).

V primeru iz 1. točke vaše osebne podatke pridobimo in naprej obdelujemo na podlagi točke f 6/I člena Splošne uredbe o varsvu podatkov (zakoniti interes upravljavca za zmanjševanje tveganja zlorab in njihovo ugotavljanje).

V primeru iz 2. točke vaše osebne podatke pridobimo in naprej obdelujemo na podlagi točke b 6/I člena Splošne uredbe o varstvu podatkov (za izvajanje pogodbe).

V primeru iz 3. točke vaše osebne podatke pridobimo in naprej obdelujemo na podlagi točke a 6/I člena Splošne uredbe o varstvu podatkov (vaše privolitve).

VI. Osebne podatke, ki smo jih pridobili pri izvajanju storitev spletnega mesta oziroma v zvezi z izvajanjem storitev smo dolžni uporabiti tudi za namen izvajanja zakonskih obveznosti (na primer identifikacije uporabnika na podlagi Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno ter za računovodske namene na podlagi davčne zakonodaje ipd). V teh primerih obdelava vaših osebnih podatkov sloni na točki c 6/I člena Splošne uredbe o varstvu podatkov (izvajanje zakonske obveznosti).

2.1 Starostna omejitev storitev informacijske družbe

Storitve spletnega mesta Fetishslovenia.eu so namenjene osebam starejšim od 18 let, saj že registracija na portalu predstavlja vstop v pogodbeni odnos, za katerega je potrebna poslovna sposobnost. Podatek o starosti ni pogoj za registracijo na spletnem mestu Fetishslovenia.eu in nismo pristojni preverjati, kateri podatki se nanašajo na osebe mlajše od 18 let. Staršem in zakonitim zastopnikom mlajših od 18 let svetujemo, da o varni uporabi spleta in posredovanju svojih osebnih podatkov ustrezno poučijo otroke mlajše od 18 let. Vsa tveganja, ki bi izhajala iz nesposobnosti mladoletne osebe, da prevzame veljavne zaveze, so na strani njihovih staršev in skrbnikov.

3. Posredovanje osebnih podatkov tretjim

Seznanjamo vas, da so vaši osebni podatki lahko dostopni tudi:

 • drugim uporabnikom spletnega mesta Fetishslovenia.eu v obsegu, ki ga sami določite ali v primerih, ko podatke prostovoljno posredujete drugim uporabnikom (na podlagi točke a 6/I člena Splošne uredbe o varstvu podatkov; vaše privolitve),
 • našim preverjenim pogodbenim obdelovalcem, ki nam omogočajo razvoj in vzdrževanje teh spletnih strani, zagotavljanje plačilnih storitev, storitev elektronskega obveščanja, izvedbo nagradnih iger ipd.,
 • pooblaščenim osebam in pristojnim državnim organom, ki za pridobivanje in obdelavo podatkov razpolagajo z ustrezno pravno podlago v svojih zakonskih predpisih (na podlagi točke c 6/I člena Splošne uredbe o varstvu podatkov – izvajanja zakonske obveznosti).

Pri vsakem posredovanju vaših osebnih podatkov poskrbimo za ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe z namenom zagotavljanja varnosti vaših osebnih podatkov, k enakim ukrepom pa so zavezani tudi vsi prejemniki vaših podatkov.

3.1 Posredovanje osebnih podatkov v tretje države

Podatke posredujemo v tretje države (izven EU in EGP) samo v primeru, da za tak prenos razpolagamo z vašim izrecnim soglasjem in kadar je to nujno potrebno za izpolnjevanje naših pogodbenih in zakonskih obveznosti. V primeru izvoza vaših osebnih podatkov, slednjega izvedemo v minimalnem obsegu potrebnem za zagotavljanje storitev na teh spletnih straneh.

Pri prenosu vaših osebnih podatkov v tretje države, poleg ustrezne pravne podlage za tak prenos, zagotovimo tudi dodatne ukrepe z namenom ohranjanja ustrezne ravni varnosti vaših podatkov tekom prenosa, pri tem se naslanjamo na načela V. poglavja Splošne uredbe o varstvu podatkov. Prenos vaših podatkov v tretje države vršimo na podlagi:

 • izdanega sklepa o zagotavljanju ustrezne ravni varstva osebnih podatkov s strani Evropske komisije ali Informacijskega pooblaščenca RS;
 • standardnih pogodbenih klavzul, ki jih sprejme Evropska komisija in Informacijski pooblaščenec RS in jih odobri Evropska komisija (npr. prenosi podatkov v ZDA).

4. Družbena omrežja

Za potrebe komunikacije in posredovanja zanimivih vsebin uporabnikom spletnega mesta Fetishslovenia.eu uporabljamo tudi poslovne profile na sledečih družbenih omrežjih:

 • Meta Platforms, Inc., ki upravlja z omrežji Facebook in Instagram;
 • Google, Inc., ki upravlja z omrežjem YouTube in
 • Twitter, Inc., ki upravlja z istoimenskim omrežjem Twitter.

V navedenih primerih lahko pridobivamo in obdelujemo vaše podatke, pri čemer jih ne prenašamo v naše interne baze spletnega mesta Fetishslovenia.eu. Pri uporabi navedenih poslovnih profilov imajo pooblaščene osebe upravljavca dostop do vaših zasebnih sporočil in javnih objav. S strani družbenih omrežij pa pridobivamo statistična poročila o obisku naših profilov, splošnih interesih obiskovalcev in demografske podatke. Navedena poročila ne vsebujejo osebnih podatkov in so nam le v pomoč pri zagotavljanju zanimivih vsebin uporabnikom naših storitev.

V primeru uporabe storitev navedenih družbenih omrežij in njihove interakcije s temi spletnimi stranmi se podatki prenašajo v ZDA, pri čemer družbe, ki upravljajo s posameznim omrežjem, samostojno upravljajo tudi s prejetimi osebnimi podatki, kar pomeni, da določajo vrste osebnih podatkov, ki jih obdelujejo, ter namene in pravne podlage, na katerih se obdelava osebnih podatkov izvaja, ravno tako pa v celoti samostojno upravljajo s piškotki na svojih spletnih straneh in določajo njihove namene uporabe.

Pozivamo vas, da se, v primeru interakcije z družbenimi omrežji iz prvega odstavka te točke, seznanitev z njihovimi politikami zasebnosti, ki so na voljo na spodnjih povezavah:

5. Piškotki

Spletno mesto Fetishslovenia.eu uporablja različne vrste piškotkov. Piškotki so alfanumerični identifikatorji, ki se naložijo na uporabnikov trdi disk in omogočajo prepoznavanje uporabnika ob naslednjem obisku. Tako vam ni potrebno vnašati istih podatkov pri prijavi in uporabi storitev teh spletnih strani. Za upravljanje piškotkov uporabljamo aplikacijo Didomi, ki uporabnikom omogoča informiranje o naloženih piškotkih ter upravljanje s soglasji za namestitev posameznih piškotkov na uporabnikovo napravo.

Osebni podatki se s piškotki obdelujejo na podlagi določb Zakona o elektronskih komunikacijah (Ur. l. RS, št. 109/12 s spremembami). Razen obdelave osebnih podatkov s piškotki, ki so nujni za delovanje spletnih strani, se ostali piškotki namestijo le ob predhodnem soglasju posameznika.

6. Varnost

Veliko pozornosti posvečamo zaščiti vaših podatkov, zato pri vnosu podatkov na nekaterih podstraneh uporabljamo t.i. SSL (Secure Socets Layer) tehnologijo, ki je de facto standard v svetu in preprečuje možnost dostopa tujih oseb do podatkov, ki ste jih vnesli na svoji napravi. Vaši podatki so zaščiteni pred izgubo, uničenjem, ponarejanjem, manipulacijo in nepooblaščenim dostopom s strani tretjih oseb.

7. Rok hrambe

Vaše osebne podatke hranimo skladno s predpisanimi roki hrambe oziroma do izpolnitve namena, za katerega so bili pridobljeni, in sicer:

 • Osebne podatke pridobljene na podlagi sklenjene pogodbe obdelujemo do izteka zastaralnih rokov po splošnih pravilih civilnega prava. To velja tudi v primeru izbrisa uporabniškega profila na spletnem mestu Fetishslovenia.eu oziroma ukinitve uporabniškega profila v skladu s Pravili in pogoji uporabe Fetishslovenia.eu, razen če daljši rok hrambe ni predpisan z veljavno zakonodajo (kot na primer 10. letni rok hrambe za podatke povezane z računi in druge finančne dokumente).
 • Osebne podatke pridobljene za namene pošiljanja e-novic Fetishslovenia.eu hranimo do prejema vaše odjave od prejemanja tovrstnih obvestil.
 • Osebne podatke pridobljene na podlagi vašega soglasja hranimo do preklica, v kolikor ni drugačen rok predviden v podanem soglasju. Spletno mesto Fetishslovenia.eu lahko, v primeru novih funkcionalnosti in kadar je to potrebno za nemoteno in zakonito zagotavljanje storitev, na teh spletnih straneh pripravi nove obrazce za pridobitev soglasja ali pa preneha z njihovim pridobivanjem. Takšna sprememba ne vpliva na veljavnost pred tem pridobljenih soglasij. Z danimi soglasji registrirani uporabnik upravlja (jih poda ali prekliče) sam, prek uporabniškega profila ali preko pisne zahteve naslovljene na upravljavca
 • Osebne podatke, pridobljene za namen varovanja omrežja in preprečevanja zlorab hranimo 2 leti od njihovega nastanka. V okviru navedenih podatkov se hranijo tudi izbrisani mali oglasi Registriranih uporabnikov, in sicer še 2 leti od njihove izbrisa oziroma do izbrisa uporabniškega profila Registriranega uporabnika, ki je tak mali oglas objavil (kar nastopi prej).
 • Osebne podatke potrebne za uveljavljanje, izvajanje in obrambo pravnih zahtevkov hranimo še 5 let od pravnomočnosti sodbe, poravnave ali dogovora o izvensodni rešitvi spora.

8. Pravice uporabnikov

Posamezniki oziroma uporabniki spletnega mesta Fetishslovenia.eu sami vnašate in posredujete vaše osebne podatke in v okviru vaši pravic odločate o njihovi obdelavi.

Seznanjamo vas, da imate pravico do dostopa, dopolnitve, popravka, izbrisa (pravica do pozabe), omejitve obdelave, prenosljivosti vaših osebnih podatkov in ugovora zoper obdelavo, ki temelji na točki f) 1. odstavka 6. člena Splošne uredbe EU o varstvu podatkov ali za namene neposrednega trženja – vse v obsegu in pod pogoji, kot jih določa Splošna uredba o varstvu podatkov.

Pravico do dostopa do vaših podatkov uveljavite tudi tako, da samostojno in kadarkoli dostopate do vaših podatkov v okviru uporabniškega profila na spletni strani. Zaradi zagotavljanja točnosti in ažurnosti vaših osebnih podatkov lahko na tem mestu vnesete tudi morebitne spremembe vaših podatkov, s čimer se ognete posebni zahtevi za popravek podatkov. V primeru dodatnih vprašanj ali nemožnosti vnosa sprememb in odprave napak v posredovanih osebnih podatkih, nas o tem nemudoma obvestite na elektronski naslov info@fetishslovenia.eu.

Obveščamo vas, da lahko:

 • uporabo vašega elektronskega naslova za namene pošiljanja e-novic Fetishslovenia.eu kadarkoli omejite,
 • vse druge dane privolitve pa kadarkoli prekličete

na podlagi pisnega zahtevka posredovanega upravljavcu ali preko za to predvidene funkcionalnosti v profilu.

Odjava od prejemanja e-novic Fetishslovenia.eu in preklic privolitve za obdelavo osebnih podatkov za druge namene e-obveščanja je zaradi specifike mogoče urediti tudi preko spletne povezave, ki je na voljo v vsakokratnem elektronskem sporočilu, ki ga prejmete.

Preklic soglasja in izbris ne vplivata na zakonitost obdelave, izvedene v skladu s soglasjem pred preklicem oziroma izbrisom vaših podatkov.

Pojasnjujemo, da je proces brisanja možno ustaviti v roku 24 ur, po tem roku prekinitev ni več možna. Izbris podatkov je nepovraten, njihova naknadna pridobitev pa ni možna.

Posamezniki, kot imetniki podatkov, imate pravico zahtevati prenos vaših podatkov k drugemu upravljavcu. Iz tehničnih razlogov prenos podatkov ni možno izvesti samostojno preko profila. V navedenih primerih se upravljavcu spletnega mesta Fetishslovenia.eu posreduje pisna zahteva za prenos vaših podatkov.

Seznanjamo vas, da vaše zgoraj navedene pravice niso absolutne in jih moramo izpolniti zgolj v določenih primerih. Ob uveljavljanju vaših pravic bomo najprej preverili vašo identiteto, saj navedene pravice lahko uveljavlja samo posameznik, na katerega se osebni podatki nanašajo.

V primeru suma, da se vaši podatki ne obdelujejo skladno z veljavnimi predpisi s področja varstva osebnih podatkov in v primeru, da vaši zahtevi za uveljavitev pravice ne ugodimo, imate pravico do pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu RS, Dunajska cesta 22, SI – 1000 Ljubljana.

9. Povezava na druge spletne strani

Ta politika zasebnosti se nanaša na spletno mesto Fetishslovenia.eu. Naše spletne strani lahko vsebujejo tudi povezave na druge spletne strani ali storitve (npr. nagradne igre), za katere veljajo druge politike zasebnosti. Ob kliku na povezave drugih spletnih strani in ob podaji vaših osebnih podatkov v okviru storitev, za katere ta politika zasebnosti ne velja, se seznanite z njihovimi politikami zasebnosti. Če ni drugače izrecno dogovorjeno, spletno mesto Fetishslovenia.eu ni odgovorno za politiko zasebnosti in piškotkov ter vsebine povezanih spletnih strani in drugih storitev.

10. Veljavnost in spremembe

Ta politika zasebnosti stopi v veljavo z dnem objave. Upravljavec si pridržuje pravico do sprememb brez predhodnega obvestila, obvestilo o spremenjeni Politiki zasebnosti in varovanja osebnih podatkov pa bo vidno objavljeno na začetni spletni strani Fetishslovenia.eu 7 dni od dneva objave prenovljene poliltike. Vse spremembe bodo objavljene na teh spletnih straneh in stopijo v veljavo z dnem objave na tem spletnem mestu.

Ljubljana, 27. 01. 2023